భారత దేశ జాతి పిత గాంధీజీ , రాజ్యాంగ కర్త, బాబా అంబేద్కర్  "కిరస్తానీ" మతాన్ని నమ్మ నందుకు నరకానికి వెళ్తారట!,https://www.youtube.com/watch?v=yPHAFGxK5qY  అంటున్న పాస్టర్లు! ఇలాంటి దేశ ద్రోహులని ఏమి చెయ్యాలి అని మీరు భావిస్తున్నారు ? మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద తెలియజేయండి..

Latest news